VIDEO GALLERY

 

EXECHON

Exechon Trade Show

EXECHON - Interview with Karl-Eric Neumann - CEO Exechon Enterprises

EXECHON - Interview with Shafik Nasser - Injaz National

EXECHON - Interview with Darrell Seale - Lockheed Martin

XMINI Assembly

XMINI Range

Xmini - Long Run Test

Titanium Surface milling

Titanium Hole Diam 30mm

Machining Stack TI CRFP AL Diam 11mm

Titanium hole diam 11mm

CRFP hole diam 11mm

Aluminium hole diam 11mm

NAS979 cutting

 

International

Karl-Erik Neumann